RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Adı

Pozisyonu

Hüsnü Yüşa Ünay

Komite Başkanı

Hayriye Emekdaş

Üye

Çalışma Esasları

1) AMAÇ

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereğince
Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit
edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar
yapmak üzere yönetim kuruluna bağlı Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

2) YETKİ ve KAPSAM

Komite kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder, Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur ve
gereken durumlarda rapor hazırlayarak Yönetim Kuruluna görüşünü sunar, ancak nihai karar
sorumluluğu her zaman Yönetim Kurulu’na aittir.

3) KOMİTENİN YAPISI

Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında
bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi’nin
iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin
çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. İcra başkanı/genel
müdür komitelerde görev alamaz.

4) GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

  • Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirket kurumsal yapısına entegre edilmesi ve etkinliğinin takip edilmesi,
  • Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması, konularında çalışmalar yapılması,
  • Şirket genelinde risk yönetim politikalarının, anlayışının ve standartlarının belirlenmesi ve gözden geçirilmesi,
  • Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve ihtimale göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin kontrol sistemlerinin oluşturulması,

4) KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA

Komite risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

6) BÜTÇE

  • Komitenin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komiteler, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
  • Komite faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.